I henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven §14 skal forældrene i børnehaven have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre.

Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til skolens vedtægter.

For børnehaven nedsættes en forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen, som følger Odense Kommunes retningslinjer for antal børnehavebørn ift. forældrebestyrelsesmedlemmer, består af 5 medlemmer indtil 45 børn og 7 medlemmer over 45 børn, som hhv. vælges og udpeges således:

a) Tre/fire medlemmer vælges blandt børnehavens forældrekreds.
b) To/tre medlemmer udpeges af skolebestyrelsen fra forældrekredsen.

I forældrebestyrelsens møder deltager desuden – uden stemmeret afdelingslederen for børnehaven og en medarbejderrepræsentant fra børnehaven. Skoleledelsen kan deltage efter eget valg.

Forældrebestyrelsens medlemmer vælges på et forældremøde, som afholdes hvert år i 2. kvartal. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i et år, eller til nyvalg har fundet sted. Tre/fire forældrerepræsentanter er på valg hvert år. Det samme gælder for de to/tre medlemmer, som udpeges af skolebestyrelsen.

Forældrebestyrelsens opgaver

Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for børnehavens daglige virksomhed herunder frokostordning og kostpolitik samt anvendelse af den budgetramme, som skolebestyrelsen har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved skolebestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede private institution.

Ved skolebestyrelsens ansættelser og afskedigelser af den daglige leder og personale, der primært skal arbejde i børnehaven, deltager et medlem fra forældrebestyrelsen med stemmeret.

I samarbejde med børnehavens ledelse og medarbejdere medvirker forældrebestyrelsen ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal indeholde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, lærerplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i børnehavens liv og virke.

Lederen i børnehaven har den daglige ledelse, mens skolens ledelse har den overordnede pædagogiske og administrative ledelse.