På et kristent grundlag at skabe et miljø, der giver grobund for en god barndom

Det er vores mål, at det kristne livs- og menneskesyn skinner igennem måden, vi opfører os på – voksne såvel som børn.

Dette kristne livs- og menneskesyn konkretiseres for børnene ved, at vi hver dag synger bordvers og dermed takker Gud for maden, inden vi spiser. Det er vores mål, at vi i den daglige færden giver udtryk for vores værdigrundlag.

Delmål 1

At det enkelte barns personlighed udvikles

Vi er opmærksomme på det enkelte barns færden, ønsker og ideer. Vi prøver at fange ideerne og vil hjælpe med at få dem ført ud i livet, hvis det er muligt.

Personligheden udvikles bedst, når barnet føler selvværd og selvtillid. Vi søger blandt andet at fremme selvværd og selvtillid ved, at det enkelte barn får gode oplevelser i forbindelse med løsning af de konflikter og opgaver, som naturligt opstår, når man er sammen med andre. Personligheden søges også udviklet ved at vise det enkelte barn kærlighed og give positiv opmærksomhed.

Børnene skal selv udføre kreative ting for at komme igennem den proces, der gør, at de kan se en udvikling i det, de laver.

Delmål 2

At det enkelte barn føler ansvar og får medansvar

Ansvarsfølelsen arbejder vi med ved at fortælle børnene om de økonomiske muligheder, vi har. Det er vigtigt, at børnene forstår, at vi er nødt til at vælge, og vi skal passe godt på det, vi har. Medansvar trænes ved, at børnene lærer, at de selv skal rydde op. De skiftes til at hjælpe med at dele krus rundt, dele vand ud og vaske op i forbindelse med at vi spiser. Desuden hjælper børnene med at feje efter spisning.

Børnene skal også inddrages i medansvaret for hinanden. De skal vide, at det ikke er i orden at drille eller at holde nogen udenfor, at slå eller på anden måde omgås hinanden på en uhensigtsmæssig eller negativ måde. Vi skal hjælpe hinanden og finde det bedste frem hos den enkelte. Vi betoner, at vi har et medansvar for vor næste.

Det er vort håb, at børnene får mulighed for at knytte venskaber og kan være gode kammerater for hinanden.

Børnene har desuden ansvar for at melde, når de kommer, og når de forlader SFO. (Se: Goddag og farvel)

Delmål 3

At legen fremmer det enkelte barns fysiske og sociale udvikling

Legen er et grundelement for indlæring. Både fysisk og socialt fører al leg til udvikling.

I legen bruger barnet hele sin krop og får derigennem opøvet smidighed. Både grov- og finmotoriske funktioner bliver tilgodeset ud fra barnets egen fantasiverden.

I legen, hvor to eller flere børn deltager, læres det sociale liv. Det enkelte barn lærer at indrette sig og tilpasse sig efter andre. Barnet lærer at tage hensyn, at vise forståelse og at udtrykke sig. Nogle gange foregår det roligt og forhandlende, og andre gange skaber det mindre eller større konflikter. Så vidt muligt er vi kun iagttagere ved disse processer af hensyn til det enkelte barns mulighed for at lære. Vi involverer os, når vi bliver bedt om det, eller hvis vi vurderer, at konflikten bliver for voldsom.

Delmål 4

At skabe udfordringer i trygge omgivelser

Vi tilstræber gennem en kendt rytme i hverdagen og nogle faste rammer og regler at opfylde målet. Når børnene kender dagens indhold, giver det dem tryghed til at være udforskende og fantasifulde. (Se:Dagsplan)

Personalet har en vigtig rolle i forhold til tryghed. De voksne skal være åbne og ærlige og til at stole på, så børnene kan regne med dem. Regler skal fastholdes, og hvor vi ser dem brudt, skal det påtales, så børnene får en fornemmelse af, at vi ikke er ligeglade.

Som voksne er vi opmærksomme på, at vi er forbilleder, at børnene ser og “kopierer” os.

Børnene skal vide, at voksne også kan tage fejl og sige undskyld.