Ved mobning forstår vi:

Gentagne bevidst negative handlinger (fysiske som digitale, psykiske og verbale) rettet mod en enkelt person, som ikke på ligeværdigt niveau kan tage til genmæle. Mobning er således ikke en konflikt/problem, men et overgreb og skal behandles derefter.
Alle – både elever, lærere og forældre – har et medansvar for trivslen på skolen. Vi vil mindske mobning mest muligt og arbejde for en mobbefri skole. Ingen form for mobning kan derfor tolereres, og alle tilfælde af mobning tages alvorligt.

Det betyder:

Vi er opmærksomme over for “mobbesignaler”.
Vi altid lytter til elever, der giver udtryk for, at de er blevet mobbet.
Mobberen og mobbeofferet skal tilbydes hjælp og støtte.
Vi reagerer overfor mobbere og iværksætter sanktioner.
Sanktionerne begynder med en klar tilkendegivelse af, at mobning ikke bliver tolereret på Kratholmskolen.

Hvad gør vi konkret for at modvirke mobning på Kratholmskolen?

Arbejdet med elevernes sociale kompetencer prioriteres højt.
De fælles mål omkring “elevens alsidige personlige udvikling” er kendt af alle skolens pædagogiske medarbejdere.
Klasseteam drøfter mindst to gange årligt elevernes trivsel.
Klasselærerteam drøfter efter behov elevernes trivsel.
Der er udarbejdet samværsregler for alle elever. Alle klasser kan derudover udarbejde aftaler for den enkelte klasse.
Ved de årlige samtaler mellem elev og lærer indgår altid et punkt om elevens trivsel og sociale kompetenceudvikling.
Det er og skal være helt legalt at kunne henvende sig til en voksen, hvis man føler sig mobbet.

Hvad gør vi så, hvis mobning forekommer alligevel?

Den, der får kendskab til dårlig trivsel eller mobning, kontakter klasselæreren.
Klasselærerteam orienterer klasseteam, som derefter aftaler, hvordan problemet gribes an. De berørte forældre og ledelsen orienteres, og der føres samtale med de involverede elever og forældre. Der indhentes evt. hjælp hos psykologen.
Er eleven også tilmeldt SFO, inddrages de berørte pædagoger.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt:

Klasselærerteamet og forældrene bearbejder problemet, indtil det er løst – og holder ledelsen orienteret om løsningsprocessen.
Forældre til de berørte elever indkaldes til møde med ledelse og klasselærerteam/klasseteam for sammen at finde løsninger på problemerne.
Klassemøderne fortsætter, evt. med støtte fra skolens psykolog. Både mobber og offer skal have hjælp og støtte.

Hvis mobningen fortsætter og virker uløselig:

Ledelsen overtager styringen af indsatsen mod mobningen. Bortvisning af en eller flere elever kan i yderste konsekvens blive nødvendig.