Indledning

Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis.

Den daglige undervisning

Der gives en grundig og velforberedt undervisning i samtlige fag.

Evaluering/opfølgning
Den enkelte lærer evaluerer løbende efter:
Hver lektion, efter hvert afsluttet undervisningsforløb, samt ved samtaler med eleverne og skriftlige tilbagemeldinger til elevernes skriftlige afleveringer samt terminsprøver i 8. og 9. kl.

Folkeskolens afgangsprøve

Alle elever går til Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse

Evaluering/opfølgning
Karaktererne for Folkeskolens Prøver lægges ud på skolens hjemmeside. Skulle karaktererne give anledning til bekymring, kan disse drøftes i såvel klasselærerteamet, klasseteamet, Pædagogisk Råd samt i skolens bestyrelse.

Standpunktskarakterer

Der gives standpunktskarakterer to gange årligt i 8. – 9. klasse

Evaluering/opfølgning
Ved klasseteammøder og ved skole-hjem-samtaler kan udviklingen i standpunkts-karaktererne drøftes.

Skole-hjem- samtaler

Der er skole-hjem-samtaler mindst en gang årligt i hver klasse, hvor klasselærerne deltager, og hvor den enkelte elevs faglige og sociale og faglige udvikling siden sidste samtale evalueres og nye målsætninger formuleres.

Evaluering/opfølgning
I det omfang, det er nødvendigt, aftales ekstra samtaler, hvor der følges op på de eventuelle aftaler, der blev indgået ved skole-hjem-samtalen.

Forældremøder

Der afholdes forældremøde i hver klasse mindst én gang årligt (før efterårsferien), hvor klassens sociale og faglige udvikling fremlægges og drøftes fremadrettet.

Evaluering/opfølgning
Aftalerne på forældremøderne følges ved behov op af nyhedsbreve via forældreintra.

Tests

Der afholdes løbende tests i såvel dansk som matematik efter nedenstående plan. Derudover vurderer lærerne om der er behov for supplerende tests. I 8. og 9. klasse afholdes der tillige terminsprøver, en gang i 8. klasse og to gange i 9. klasse. Prøverne afholdes i fagene dansk og matematik.

Dansk Staveprøver:
Fra 2. klasse til 8. klasse vurderes elevens stavemæssige udvikling vha. ST-prøver 2-8.

Dansk Læseprøver:
Fra 1. klasse til 6. klasse vurderes elevens skriftsproglige udvikling vha.:
Ordlæseprøve 1-2 (vurdering af elevens afkodning af ord) (1. – 2. klasse)
Sætningslæseprøve 1-2 (vurdering af elevens afkodning af sætninger) (3. – 4. klasse)
Tekstlæseprøve 1-8. (vurdering af elevens sproglige forståelse) (1. – 6. klasse)
I de tilfælde, hvor eleven i indskolingen afviger betydeligt fra normalområdet i tekstlæseprøverne, foretages der efterfølgende en testning med Ordlæseprøverne og/eller Sætningslæsningsprøverne.

Matematik:
Alle tests er fra Hogrefe Psykologisk Forlag

Evaluering og opfølgning
Alle testresultaterne drøftes med faglæreren og ledelsen.
Der er særligt fokus på elever, der ligger væsentligt uden for normalområdet for fremadrettet at kunne optimere indsatsen omkring dem.

Tilsyn

Skolens eksterne tilsynsførende besøger skolen 2-4 gange om året. Det tilstræbes at den tilsynsførende besøger samtlige klassetrin over en 2-årig periode. Den tilsynsførende fører – sammen med forældrene – tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsen, herunder at skolens læseplaner samt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre med kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Evaluering/opfølgning
Den eksterne tilsynsførende udarbejder på baggrund af sine tilsyn, samt drøftelser vedrørende skolens samlede virksomhed med skolens lærere og ledelse, en tilsyns-rapport, som er tilgængelig på skolens hjemmeside.

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) foretages hvert 3. år., hvor alle elever udfylder spørgeskema. Der arbejdes her med både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Evaluering/opfølgning
Resultaterne analyseres, og udarbejdes handlingsplaner på baggrund heraf.

Arbejdspladsvurdering (APV)

APV foretages hvert 3. år. Det kan ske i form af en spørgeskemaundersøgelse eller i en dialogbaseret undersøgelse. I undersøgelsen indgår elementer fra såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø på skolen. Undersøgelsen bliver dermed en del af beskrivelsen og evalueringen af skolens samlede virksomhed. Skolens arbejdsmiljøudvalg er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning af APV.

Evaluering/opfølgning
På baggrund af spørgeskemaresultaterne og/eller anden tilbagemelding samt drøftelserne i arbejdsmiljøgruppen udarbejder skolelederen en handlingsplan.

Skolens arrangementer

Mundtlige evalueringer af samtlige offentlige arrangementer på skolen samt skolens virksomhed i øvrigt foretages i Pædagogisk Råd og bestyrelse (der føres protokol).

Elevsamtaler

Klasselæreren har en samtale med hver enkelt elev mindst én gang årligt. Fra 4. til 9. klasse har klasselæreren to samtaler årligt.

Evaluering/opfølgning
Her evalueres – evt. på baggrund af et forud udfyldt spørgeskema – elevens egen opfattelse af udbyttet af skolegangen, og nye mål opstilles.

Klasselærerteams

Der er oprettet klasselærerteams i alle klasser, hvor de to klasselærere holder jævnlige møder.

Evaluering/opfølgning
På klasselærerteammøderne drøftes de enkelte elevers udbytte af undervisning og nye mål opstilles.

Medarbejdersamtaler

Der gennemføres en årlig medarbejdersamtale mellem ledelsen og de enkelte medarbejdere. Her drøftes bl.a. skolens samlede virksomhed, samt på hvilken måde og i hvilken grad den enkelte medarbejder bidrager til at opfylde skolens målsætninger.

Evaluering/opfølgning
Der tages notater af samtalen.

Skolekredsmøde

På det årlige skolekredsmøde orienteres skolens forældre om skoles aktiviteter, der orienteres om, hvad der er sket i det indeværende skoleår samt om hvilke planer bestyrelsen har for fremtiden. Der orienteres om skolens økonomiske forhold, herunder gennemgang af regnskab og budgetter.
Der vil også være et foredrag om et aktuelt emne.

PPR

Skolen står i tæt samarbejde med Odense Kommunes PPR (psykologisk, pædagogisk, rådgivning). Sammen med PPR afholdes koordinationsmøder angående elever med faglige eller sociale vanskeligheder. På baggrund fra vejledning og anbefalinger fra PPR og de deraf følgende bevillinger fra SU-styrelsen afsættes de bevilligede ressourcer til specialundervisning.
Skolens ledelse har jævnlige samtaler med PPR, hvor det drøftes, hvorvidt og i hvilket omfang skolen står mål med folkeskolen og lever op til de faglige krav mv., der er opstillet fra såvel lovgivningens som skolens egen side.

Skolesundhedsplejerske

Skolen står i tæt samarbejde med Odense Kommunes sundhedsplejerske. Sammen med sundhedsplejersken afholdes møder angående elever med sociale vanskeligheder. På baggrund fra vejledning og anbefalinger af sundhedsplejersken kan der sættes aktiviteter i gang
Skolens ledelse har jævnlige samtaler med sundhedsplejersken, hvor det drøftes, hvorvidt og i hvilket omfang skolen står mål med folkeskolen og lever op til de faglige krav mv., der er opstillet fra lovgivningens side.

UUO (Ungdomsddannelsesvejledning i Odense og omegn)

Skolen står i tæt samarbejde med Odense Kommunes ungdomsvejledning. Skolens medarbejdere og ledelse har jævnlige samtaler med UUO-vejleder, hvor forskellige ting drøftes. Ligeledes underviser UUO-vejlederen de ældste klasser i erhvervsvejledning.
Der kan også sammen med UUO-vejleder afholdes møder angående elever med forskellige vanskeligheder. De pågældende forældre deltager oftest i disse møder.