§ 1. NAVN

Skolens navn er KRATHOLMSKOLEN.

§ 2. SKOLENS GRUNDLAG

Skolen bygger sit virke på den kristne tro, som den er udtrykt i Den Apostolske Trosbekendelse og på den overbevisning, at Bibelen er Guds inspirerede ord og autoritet i spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.

§ 3. SKOLENS FORMÅL

Det er skolens formål i tæt samarbejde med forældrene og gennem en grundig og velkvalificeret faglig undervisning at udfordre eleverne til at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer som er med til at udvikle den enkelte elevs evner, anlæg og personlighed.

Gennem den daglige undervisning og i hele sit virke opøver skolen eleverne til medbestemmelse og medansvar samt til at optræde som ansvarsbevidste individer i et forpligtende fællesskab og dermed udruste dem til aktivt at tage del i et demokratisk og frit samfund som det danske med lige rettigheder og pligter for alle.

I overensstemmelse med det kristne livssyn søger skolen i hele sin hverdag at skabe en tryg og positiv atmosfære, således at den enkelte elev kan øge sin lyst til at lære, udvikle sin fantasi og kreativitet samt opøve sin evne til selvstændig vurdering og ansvarlig stillingtagen i et sundt og karakterdannende miljø.

Undervisningen i kristendom sigter på at give eleverne et fyldigt kendskab til Bibelen og til kristen etik og på at udfordre dem til selvstændig stillingtagen til den kristne tro.

Skolen er åben for elever, der sammen med deres forældre er bekendt med og vil være loyale overfor skolens grundlag og formål.

§ 4. SKOLEBESTYRELSEN

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle skal være medlem af forældrekredsen.

Tre medlemmer er selvsupplerende. Formålet hermed er at sikre fastholdelse af skolen på dens grundlag.

To medlemmer vælges af forældrekredsen. Valgbare er forældre, der er opstillet af mindst 15 personer fra forældrekredsen.

Bestyrelsen fungerer for 1 år ad gangen.

De i stk. 2a nævnte repræsentanter vælger i fællesskab deres eventuelle efterfølgere.

De i stk. 2b nævnte repræsentanter vælges på det årlige skolekredsmøde for en 2-årig periode. Èn repræsentant er på valg hvert år. Hvis begge forældrekredsvalgte repræsentanter skal nyvælges, vælger bestyrelsen, hvem der vælges for henholdsvis 1 og 2 år. Senest 21 dage før skolekredsmødet udsender skolen program, som indeholder oplysninger om valg m.m.m
Såfremt der ikke senest 14 dage før skolekredsmødet er opstillet kandidater, kan bestyrelsen selv udpege evt. nye repræsentanter.

I det omfang bestyrelsen har indflydelse på valget af nye bestyrelsesmedlemmer, skal det tilstræbes, at bestyrelsen så vidt mulig er tværkirkeligt sammensat under hensyntagen til, at andre kriterier også har betydning for et godt bestyrelsesarbejde. Således er det også ønskeligt, at den selvsupplerende del af bestyrelsen så vidt muligt er tværkirkeligt sammensat.

Under alle omstændigheder er alle bestyrelsesmedlemmer forpligtede til at udvise loyalitet over for skolens tværkirkelige grundlag.

Bestyrelsen udarbejder i samråd med skolens leder bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen har ansvaret for skolens daglige drift. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledere. Skolelederen har det pædagogiske ansvar. Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere i samråd med skolens leder, dvs. det formelle arbejde (ansættelses- og afskedigelsessamtaler og beslutning) sker sammen med skolens leder.

Afgørelser i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflertal.

§ 5. FORÆLDREKREDS OG AKTIVITETSUDVALG

Forældrekredsen består af samtlige forældre, der har børn i skolen.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jvf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Tilsynet varetages ved en af forældrekredsen valgt kompetent person uden for forældrekredsen.

Forældrekredsen kan danne et aktivitetsudvalg på fem medlemmer, der vælges for en to-årig periode ved det årlige skolekredsmøde. Valgbare er forældre, der er opstillet af mindst 7 personer fra forældrekredsen. I ulige årstal vælges 3 repræsentanter og i lige årstal vælges 2 repræsentanter. Skal der nyvælges flere end ovennævnte henholdsvis 3 og 2 repræsentanter, afgør aktivitetsudvalget selv, hvem der er valgt for henholdsvis 1 og 2 år.

Bestyrelsen indkalder mindst én gang årligt aktivitetsudvalget til et møde med henblik på en drøftelse af udvalgets arbejde.

Aktivitetsudvalgets opgaver fastlægges af bestyrelsen.

§ 6. SKOLEKREDSEN

Hele skolekredsen, dvs. bestyrelse, forældrekreds og personalegruppen mødes én gang hvert skoleår – skolekredsmødet i foråret – til en almindelig gennemgang af skolens forhold, herunder afholdelse af valg og fremlæggelse af regnskab. Skolens bestyrelse indkalder hertil med mindst 21 dages varsel.

§ 7. DAGLIG LEDELSE OG DRIFT

Efter samråd med skolens lærere fastlægger skolens leder og bestyrelsen reglerne for skolens daglige arbejde.

Bestyrelsen kan indkalde til møder med personalet til drøftelse af skolens arbejde.

§ 8. TEGNINGSRET

Skolen tegnes af bestyrelsens formand eller skolens leder eller disse to i forening.

Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves der underskrift af mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer.

§ 9. ØKONOMI

Skolens drift finansieres ved offentligt tilskud efter gældende lov, forældrebetaling, gaver og andre indtægter.

Intet overskud tilfalder nogen privat person, men anvendes til bedste for skolen.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Skolens leder har ansvar for, at der føres driftsregnskab, og at der ved hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes status for skolen.

Ved regnskabsårets slutning forelægges regnskab og status, forsynet med underskrift og revisorpåtegning af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor, bestyrelsen til godkendelse.

§ 10. OPLØSNING

Har skolen ikke længere mulighed for at virke i henhold til grundlags- og formålsparagraffen, vil skolen være at ophæve.

Bestyrelsen foretager ophævelsen ved to på hinanden følgende møder, der afholdes med én måneds mellemrum.

Evt. overskydende midler anvendes til opretholdelse af andre skoler på kristen basis eller til evangelisk arbejde, alt efter bestyrelsens vurdering og beslutning. Indtil sådan anvendelse kan finde sted, anbringes overskuddet i bank eller sparekasse på en særlig konto.

§ 11. VEDTÆGTSÆNDRING

Ændringer i vedtægterne kan kun ske med 3/5 majoritet af bestyrelsen, efter at denne har indhentet forældrekredsens udtalelse om den foreslåede ændring ved et skolekredsmøde.

revideret maj 1995
revideret juni 2001
revideret september 2003
sprogligt tilrettet 2005
revideret maj 2010
revideret maj 2014